python项目中,如何导出依赖的第三方库,并在新环境中安装

十点数据 2月前 ⋅ 779 阅读

法一: 将会导出当前Python环境下所有类库包

1. 导出项目安装过的第三方库-激活项目环境,在终端命令行输入:

pip freeze > requirements.txt

2. 在新环境安装已导出的第三方库:

命令行或终端输入:

pip install -r requirements.txt

法二:只导出当前项目所依赖的包**

1.安装pipreqs:

pip install pipreqs

2.进入当前项目目录下,导包:

pipreqs ./ --encoding=utf-8 

导包完成后,会在当前目录下,生成一个requirements.txt文件

3.安装依赖同法一:

pip install -r requirements.txt 

全部评论: 0

    我有话说: